Algemene en Aanvullende Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Michel Geven Natuurfotografie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/ of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam:                                            MiGe Didam b.v.

Fotograaf:                                      Michel Geven

Website:                                         www.michelgeven.zenfolio.com

 

Adres:                                            Karrewiel 51, 6942 LK Didam

 

Telefoonnummer:                         0316 228704

 

E-mailadres:                                 [email protected]

 

KvK-nummer:                               09117645

 

BTW-identificatienummer:        NL8129.06.573.B01

IBAN                                             NL35INGB0683869760

BIC                                                INGBNL2A

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. De prijs inclusief belastingen;
  2. De eventuele kosten van aflevering;
  3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  8. Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  10. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  12. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten die en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.     

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van gedownloade producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijnen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/ of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemet dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. Voor losse kranten en tijdschriften;
  7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/ of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW–tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/ of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/ of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13- Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het tegoed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
 2. Prints op media naar keuze worden gemaakt na betaling van het volledige bedrag inclusief verzend en verpakkingskosten. Dit kan eventueel ook via Paypal
 3. Fotobestanden kunnen worden gedownload na betaling van het volledige bedrag. Dit kan eventueel ook via Paypal
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Februari 2013

 

 

Aanvullende voorwaarden Michel Geven Natuurfotografie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienst: de door ondernemer geleverde dienst, die de consument tegen vergoeding krijgt toegestuurd;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Michel Geven Natuurfotografie;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Voorwaarden: deze Aanvullende Voorwaarden;
 5. Website: de website van Michel Geven Natuurfotografie, www.michelgeven.zenfolio.com;
 6. Werken: de foto’s die getoond worden op de website van Michel Geven Natuurfotografie.

Artikel 2 – Aanvullende Voorwaarden Michel Geven Natuurfotografie

De Aanvullende Voorwaarden van Michel Geven Natuurfotografie zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst door de consument. De consument is hierdoor onherroepelijk gebonden aan deze Aanvullende Voorwaarden. Michel Geven Natuurfotografie mag deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat op de website van Michel Geven Natuurfotografie de wijzigingen worden aangekondigd.

Artikel 3 – Gebruik van het fotobestand en een product van geWild! op maat

1. De fotobestanden van geWild! Natuurfotografie mogen slechts voor één enkele toepassing gebruikt worden, en wel als volgt:

a). Lage resolutie bestand voor webgebruik:

het product mag slechts één keer onder één domeinnaam op een website gebruikt worden. Dit geldt voor onbepaalde tijd en voor een onbepaald aantal bezoekers. Het product wordt op de website niet groter afgebeeld dan de aangeleverde resolutie. Bij de foto dient de naam "Michel Geven" als fotograaf en rechthebbende te worden vermeld.

b). Fotobestand in originele resolutie voor thuisgebruik

het product mag slechts één keer worden gebruikt om er één en dezelfde afdruk van te maken, en alleen voor persoonlijk gebruik. Hieronder vallen o.a. posters en andere reproducties en wens- en ansichtkaarten. Van deze afdruk mogen een onbepaald aantal kopieën gemaakt worden voor persoonlijk gebruik. Het product mag niet worden gebruikt voor afdrukken groter dan het aangekochte formaat.

c). Fotobestand in originele resolutie voor commercieel gebruik in drukwerk.

De oplage van het drukwerk mag maximaal 100.000 te zijn. Afmetingen van het afgedrukte bestand mogen slechts één pagina beslaan. De naam van de fotograaf en rechthebbende dient ten alle tijden worden vermeld bij de foto, in dit geval "Michel Geven"

d). Indien de consument het fotobestand voor andere doeleinden wenst te gebruiken, of indien het een hogere oplage betreft, dient hij contact op te nemen met Michel Geven Natuurfotografie via het contactformulier op de website. Deze zal dan een offerte op maat maken.

2.  De consument mag het fotobestand slechts op één locatie opslaan en mag het fotobestand niet doorsturen of doorverkopen aan andere consumenten of rechtspersonen. Het fotobestand mag niet worden gebruikt door meerdere consumenten. Indien meerdere consumenten het fotobestand willen gebruiken, dienen zij elk afzonderlijk het fotobestand aan te kopen.

3. De consument mag het fotobestand niet wijzigen, anders dan de mogelijkheden die hij hier op de site wordt aangeboden. Ook mag hij geen afgeleide werken van het fotobestand maken, of de fotobestanden op een andere manier gebruiken dan in lid 1 en lid 2 van deze Aanvullende Voorwaarden is aangegeven.

4. De consument mag geen afgeleide werken van een product van Michel Geven Natuurfotografie maken.

5. Elk gebruik van een product dat niet is overeengekomen, is een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Michel Geven Natuurfotografie. Wordt er inbreuk gedaan op de Intellectuele Eigendomsrechten vanMichel Geven Natuurfotografie, dan heeft Michel Geven Natuurfotografie het recht om een vergoeding in rekening te brengen die gelijk is aan drie keer de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van €150,-. Met deze vergoeding doet Michel Geven Natuurfotografie onder geen beding afstand van enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten van Michel Geven Natuurfotografie kunnen op geen enkele wijze worden overgedragen aan de consument.

Op elk fotobestand en op elk product van Michel Geven Natuurfotografie op maat rust het copyright.

Artikel 5 – Betaling

 1. Aan de consument wordt het op de website vermelde bedrag in rekening gebracht. Het bedrag is inclusief de wettelijke BTW.
 2. Michel Geven Natuurfotografie kan altijd eenzijdig het bedrag van een product aanpassen. Ook kan Michel Geven Natuurfotografie in het kader van acties en promoties tijdelijk andere prijzen hanteren.
 3. De factuur wordt altijd per e-mail verzonden.

Artikel 6 – Ruilen en retourneren

Fotobestanden en andere producten van Michel Geven Natuurfotografie kunnen door hun aard nadrukkelijk niet geruild of geretourneerd worden. Ruilen of retourneren is alleen mogelijk indien de kwaliteit van het fotobestand of het product van Michel Geven Natuurfotografie op maat na verificatie door Michel Geven Natuurfotografie, technisch niet voldoet aan de eisen. Ruilen of retourneren is alleen mogelijk als de consument een verzoek indient bij Michel Geven Natuurfotografie via het contactformulier op de site. In dit verzoek dient hij duidelijk op te nemen waarom het fotobestand of product van Michel Geven Natuurfotografie op maat niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

Op de Algemene Voorwaarden Michel Geven Natuurfotografie en de Aanvullende Voorwaarden Michel Geven Natuurfotografie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden worden behandeld door een bevoegde Nederlandse rechter.

Februari 2013